Omluvenky

07.09.2015 19:34

Vzhledem k nutnosti uchovat omluvenky z druziny budu detem vkladat do Druzinku tiskopisy s omluvenkami. Druzinek bude slouzit jako komunikace mezi nami. Moc dekuji za pochopeni.

—————

Zpět